facebook twitter youtube pro location cart tooth_decay tooth_decay_2 teeth_whitening dental_plaque adult child share mail print menu-mobile close map list-map search didyouknow arrow-right arrow-left left-thin-arrow right-thin-arrow faq folder record bad_breath toothaches mouth_ulcers dental_whitening sensitive_gums dental_thrusts oral_injuries tooth_sensitivity

INFORMACJE PRAWNE

INFORMACJE PRAWNE

WYDAWCA

Pierre Fabre Medicament Polska sp. z o.o. z kapitałem zakładowym w wysokości 1 200 000,00 PLN; z siedzibą przy ul. Belwederskiej 20/22, 00-762 Warszawa, Polska

Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000010956, NIP: 521-31-08-066, REGON: 016376075, BDO: 000048491;

Działająca w imieniu oraz na rzecz swojego Działu Oral Care and Pharma

(dalej zwana „PFM”).

DYREKTOR WYDAWNICZY

Pan Marek Czarnecki - Dyrektor Działu Oral Care and Pharma

WEBMASTER

contact.pierrefabreoralcare@pierre-fabre.com

ADMINISTRATOR SERWERA

CIS-VALLEY
Rue de l’Hermite – CS 70081 - 33523 BRUGES Cedex - Francja

Kontakt email: communication@cis-valley.fr

OGÓLNE WARUNKI

Niniejsze ogólne warunki określają warunki użytkowania strony internetowej www.pierrefabre-oralcare.pl (zwanej dalej „Stroną”), które Pan/Pani (zwany/a dalej „Użytkownikiem”) akceptuje poprzez wejście oraz korzystanie z niniejszej Strony.

Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje niniejszych ogólnych warunków, PFM wymaga, by Użytkownik opuścił tę Stronę.

Jeśli Użytkownikiem jest osoba małoletnia, zobowiązuje się ona odwiedzać Stronę wyłącznie w obecności rodziców lub prawnych opiekunów, którzy wcześniej zaakceptowali niniejsze warunki.

Niniejsze ogólne warunki mogą w każdym momencie ulec zmianie. Informacja o modyfikacji niniejszych ogólnych warunków zostanie opublikowana na Stronie. Zmiany podlegają oraz są interpretowane zgodnie z prawem polskim.

 

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Niniejsza Strona dostępna pod adresem http://www.pierrefabre-oralcare.pl, zostaje udostępniona pod pewnymi warunkami, które Użytkownik zobowiązuje się przeczytać i przestrzegać.

Użytkowanie Strony i wejście na nią dozwolone jest tylko do celów prywatnych i niekomercyjnych. Użytkownik zgadza się nie używać Strony w całości ani części w niedozwolonych celach (prawo autorskie) ani w sposób naruszający niniejsze warunki użytkowania.

Przez odwiedzenie Strony Użytkownik zgadza się przestrzegać warunków użytkowania wyświetlanych w dniu, w którym Strona została odwiedzona.

CEL STRONY

Strona została stworzona po to, aby dostarczyć Użytkownikowi materiałów edukacyjnych na temat zdrowia oraz informacji o produktach marki PIERRE FABRE ORAL CARE® (wskazania terapeutyczne, mechanizmy działania itd.)

Strona ta nie stanowi oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa cywilnego. Na niniejszej Stronie publikowane są informacje, których celem jest edukacja zdrowotna, opisujące wszystkie produkty marki PIERRE FABRE ORAL CARE®, ale nie w celu bezpośredniego oferowania tych produktów na sprzedaż.

Spółka zastrzega, że mimo podejmowanych działań, niektóre z informacji lub ogłoszeń zamieszczonych na Stronie mogą być w całości lub w części nieaktualne.

DANE OSOBOWE

Niniejsza Strona nie wymaga rejestracji Użytkowników na potrzeby przeczytania zawartej w niej treści. Niemniej jednak na Stronie przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, umożliwiające korzystanie z jej funkcjonalności, w tym zbierane automatycznie podczas przeglądania Strony, takie jak dane techniczne urządzeń, z których korzystają Użytkownicy przeglądając Stronę oraz inne dane dotyczące korzystania przez Użytkowników ze Strony. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania ze Strony.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest PFM. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem: ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa, adresem e-mail: odo.pfm@pierre-fabre.com oraz pod numerem telefonu: 22 559 63 00.

PFM przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: "RODO".

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie: (i) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: w celu i w zakresie niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, np. tworzenie analiz statystycznych, dochodzenie ewentualnych roszczeń w postępowaniu sądowym, oraz (ii) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.: wyrażonej przez Użytkownika zgody. Dane osobowe są przetwarzane przez PFM w celu umożliwienia Użytkownikom przedstawienia materiałów edukacyjnych, w celu analitycznym, tj.: badania i analizowania aktywności na stronie internetowej administratora, a także w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

"Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: (i) dostawcom usług i infrastruktury informatycznej i technicznej w związku z działaniem Strony oraz administratora oraz (ii) innym spółkom z grupy Pierre Fabre. Podmioty te zobowiązane są chronić dane osobowe Użytkowników, stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa. PFM zapewnia, że dane osobowe Użytkowników zebrane w ramach Strony nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim niż wskazane powyżej, chyba że: (i) Użytkownicy wyrażą na to zgodę, (ii) obowiązek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa - administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników w szczególności na żądanie podmiotów uprawnionych, np.: organów ścigania, innych organów państwowych. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

"W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych, jeżeli dane te są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody. Użytkownikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że ich dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt z PFM na dane teleadresowe, wskazane powyżej.                                                                                                                                                 Jeżeli dane osobowe zebrane przez administratora nie będą już niezbędne do celów, do których zostały uzyskane i administrator nie będzie zobowiązany do ich przechowywania na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dane zostaną usunięte lub zniszczone. Dane osobowe mogą być również przechowywane przez okres 10 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. PFM zastrzega sobie prawo przedłużenia tego terminu o jeden rok z uwagi na możliwość zgłoszenia roszczenia w ostatnim dniu upływającego terminu przedawnienia, czy doręczeniu żądania po upływie terminu przedawnienia. W celu ujednolicenia procesu usuwania danych powyższe terminy liczone będą od końca roku, w którym rozpoczęto przetwarzanie danych osobowych”.

PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ PREZENTOWANYCH NA STRONIE

Aplikacje komputerowe zawierające zalecenia dla zdrowia rodziny a dotyczące produktów marki PIERRE FABRE ORAL CARE® mogą być udostępniane Użytkownikowi Strony.

PFM nie daje żadnej wyraźnej ani dorozumianej gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności w związku z korzystaniem z porad oraz zalecanych produktów. Gwarancji takiej udziela się tylko i wyłącznie dla informacji, potwierdzonej przez wykwalifikowanych pracowników opieki zdrowotnej.

Użytkownik potwierdza i przyjmuje, że informacja powinna być wykorzystana na jego wyłączną odpowiedzialność i pod jego kontrolą.

Wobec tego, przeczytanie części Strony nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uzyskania spersonalizowanej porady od lekarza, farmaceuty lub pracownika służby zdrowia, którzy są jedynymi osobami uprawnionymi do dania Użytkownikowi porad pasujących do jego konkretnej sytuacji.

W celu uzyskania dalszych informacji, bądź gdy zaistnieją wątpliwości, Użytkownik może skontaktować się z PFM pod adresem: elgydium_pl@pierre-fabre.com

LINKI

PFM może podać linki do zewnętrznych stron internetowych lub aplikacji, które mogą nie należeć do PIERRE FABRE Group. Te strony internetowe lub aplikacje są niezależne od Strony.

PFM nie publikuje ani nie sprawdza źródeł ani treści tychże stron internetowych lub aplikacji, ani linków od nich do innych stron internetowych lub aplikacji.

Linki do tych stron internetowych lub aplikacji nie stanowią w żaden sposób zgody na, potwierdzenia ani akceptacji przez PFM treści takich stron internetowych lub aplikacji.

Co za tym idzie, PFM nie ponosi odpowiedzialności za treść, produkty, usługi, reklamę, pliki cookie ani żadne inne elementy tych stron internetowych lub aplikacji, ani za szkody lub straty, czy to udowodnione czy domniemane a następujące bezpośrednio na skutek lub w związku z użytkowaniem informacji, usług lub danych udostępnionych na tych stronach internetowych lub przez aplikacje.

Nie wolno ustanawiać żadnych hiperłączy do Strony bez uprzedniej pisemnej zgody PFM. Prośby o zezwolenia muszą być przesłane na następujący adres: elgydium_pl@pierre-fabre.com

Jakikolwiek nieupoważniony użytek stanowi naruszenie, podlegające karze.

GWARANCJA

PFM zobowiązuje się do sprawdzania, czy treść Strony jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

PFM zobowiązuje się zwłaszcza do powstrzymywania się od publikacji jakichkolwiek treści, które naruszają prawa stron trzecich, mają charakter brutalny, pornograficzny lub zniesławiający, i do powstrzymywania się od publikacji jakichkolwiek nielegalnych treści, zwłaszcza takich, które są rasistowskie, ksenofobiczne lub pedofilskie, lub które naruszają godność osoby ludzkiej.

PFM nie gwarantuje rzetelności ani kompletności informacji podanych na Stronie.

Dokumenty, które PFM publikuje w formie elektronicznej na Stronie były kilka razy sprawdzane; tym niemniej mogą zawierać błędy. Jeśli Użytkownik znajdzie takie błędy może powiadomić o nich PFM przesyłając wiadomość na następujący adres: elgydium_pl@pierre-fabre.com

PFM dokona odpowiednich korekt, jeśli będą one uzasadnione. Ponadto dokumenty publikowane mogły być aktualizowane w czasie pomiędzy pierwszym czytaniem ich przez Użytkownika a momentem ponownego odczytania. PFM nie daje jakiejkolwiek gwarancji na to, że udostępnione informacje są prawidłowe, kompletne czy aktualne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Pomimo iż PFM podjął wszelkie wymagane kroki, by zapewnić rzetelność informacji zawartych na tej stronie, PFM nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki, przeoczenia, wirusy czy rezultaty otrzymane w następstwie błędnego użytkowania.

PFM nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie ani pośrednie skutki lub jakiekolwiek szkody wynikłe z usterek lub włamania się na Stronę.

PFM podlega jedynie zobowiązaniu starannego działania.

PFM oraz dyrektorowie bądź pracownicy PFM nie ponoszą odpowiedzialności za:

  • jakiekolwiek szkody wynikające z wejścia na, dostępu do lub używania tej Strony;
  • jakiekolwiek szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania ze Strony lub z użytkowania informacji na niej podanych;
  • jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z użytkowania tej Strony, zwłaszcza wszelkie straty operacyjne, finansowe lub handlowe, lub zniszczenie programów czy danych w jakimkolwiek systemie komputerowym.

PFM nie daje gwarancji, czy to wyraźnej czy domniemanej, dotyczącej części lub całości Strony.

Użytkownicy Strony zapewniają, że ani umyślnie ani nieumyślnie nie wprowadzą żadnych wirusów ani plików jakiegokolwiek rodzaju zakłócających działanie Strony; w takim przypadku ponoszą oni całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu.

Pragnąc traktować wszystkich Użytkowników równo, PFM może wszcząć kroki prawne przeciwko jakiemukolwiek nieuczciwemu Użytkownikowi.

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że zna właściwości i ograniczenia internetu, a zwłaszcza, że zdaje sobie sprawę, że przekazywanie danych i informacji w internecie zawsze zależy od warunków technicznych, a ich obieg odbywa się za pośrednictwem niejednorodnych sieci o różnych parametrach i możliwościach technicznych, do których dostęp może być w pewnych okresach zakłócony lub uniemożliwiony.

PFM stara się zapewnić dostęp do witryn przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, ale nie może dać na to żadnej gwarancji. Tym samym dostęp do Strony może być zakłócony lub przerwany, zwłaszcza z powodu aktualizacji i prac serwisowych. PFM zastrzega sobie również prawo do zmiany, zawieszenia lub nawet przerwania funkcjonowania całości lub części Strony, w szczególności odnośników do innych stron, w dowolnym czasie i bez uprzedniego informowania Użytkowników. PFM w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w funkcjonowaniu Strony i ich możliwe konsekwencje dla Użytkowników lub osób trzecich.

W żadnych okolicznościach nie można pociągnąć właściciela Strony do odpowiedzialności za utratę danych lub uszkodzenia z nimi związane. Informacje i porady znajdujące się na Stronie w żadnym zakresie nie mogą być traktowane jak jakakolwiek gwarancja.

OCHRONA

Jako że internet jest siecią otwartą, PFM nie może zagwarantować, że osoby trzecie nie zdobędą dostępu do danych w wyniku oszustwa. PFM nie kontroluje ryzyka związanego z internetem oraz sposobem, w jaki on funkcjonuje. Użytkownik powinien być świadom, że istnieje ryzyko odizolowanego przypadku utraty danych lub naruszenia poufności danych przesyłanych za pomocą tej sieci.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

Udostępnianie Strony nie oznacza przeniesienia praw własności związanych z tą Stroną. Użytkownik uzyskuje jedynie prawo do bezpłatnego korzystania ze Strony bez prawa wyłączności i tylko do własnego użytku niekomercyjnego.

Z tego powodu powielanie lub odtwarzanie całości lub części Strony za pomocą jakichkolwiek środków i na jakichkolwiek nośnikach istniejących teraz bądź w przyszłości, jak również zmiana bądź tłumaczenie Strony na inny język lub odtwarzanie Strony w jakikolwiek sposób jest zabronione.

Wszelka zawartość Strony, jak również każdy jej element z osobna (wszystkie wymienione nazwy produktów i znaki, budowa Strony, teksty, zdjęcia, obrazki, filmy, ilustracje itd.) są wyłączną własnością PFM lub jej dostawców usług technicznych oraz podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa własności intelektualnej.

PFM także powiadamia Użytkownika, że zdjęcia i znaki odróżniające również mogą podlegać prawu własności intelektualnej.

Powielanie tej Strony w całości lub części na jakimkolwiek nośniku elektronicznym jest prawnie zakazane, chyba że Dyrektor Wydawniczy Strony wydał na to zgodę.

Znaki towarowe słowne, graficzne oraz słowno-graficzne użyte na tej Stronie są zarejestrowane i ich powielanie stanowi naruszenie przepisów.

Wszelkie prawa użytkowania są zastrzeżone, w tym odtwarzanie wizualne, fotograficzne, ikonograficzne i inne sposoby odtwarzania. Zgodnie z przepisami prawa własności intelektualnej wszelkie niedozwolone odtwarzanie lub powielanie części lub całości Strony, niezależnie od wykorzystanych w tym celu środków, jest zabronione i stanowi naruszenie podlegające karze.

PLIKI COOKIE I INNE ZNACZNIKI 

„Cookies” to pliki danych wysłane do przeglądarki za pośrednictwem serwera internetowego i przechowywane na dysku twardym komputera, tabletu cyfrowego lub telefonu komórkowego (zwanych dalej zbiorczo „Urządzeniami”).

Niektóre pliki cookies mogą zawierać prywatne informacje, które pomogą w zidentyfikowaniu Urządzeń Użytkownika. Pomagają one Stronie zidentyfikować tę część działań, która interesuje Użytkowników, a co za tym idzie, przekazywać im informacje najbardziej dobrane do ich zainteresowań.

W szczególności Strona korzysta z plików cookies w celu: (i) utworzenia statystyk, np. oceny, jak często odwiedzana jest Strona, regionów geograficznych, w których Użytkownik jest umiejscowiony, (ii) poprawy funkcjonalności Strony oraz działania przeglądarki, np. ustalenie hierarchii lub optymalizowanie Stron dla danego typu przeglądarki lub monitora, oraz (iii) ze względów bezpieczeństwa, zwłaszcza przez przeciwdziałanie oszustwom i mailom śmieciowym.

Pliki cookies stron trzecich mogą być przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i służą personalizacji lub poprawie treści, w tym reklamowych, które mogą być użytkowane w trakcie sesji przeglądania. Zależnie od środka, różne pliki stron trzecich mogą być przechowywane, w tym zwłaszcza:

Pliki cookies serwisów społecznościowych mogą być zainstalowane na Urządzeniach Użytkownika, kiedy ten używa jednego z mediów, na których publikowana jest treść serwisu społecznościowego. Prosimy zwrócić uwagę na politykę zarządzania plikami cookies takich serwisów na stronach tychże serwisów społecznościowych.

Pliki typu flash® cookies są przechowywane przez oprogramowanie Flash® instalowane w celu wyświetlenia dynamicznych obiektów takich jak animowane grafiki lub sekwencje wideo. Tak więc może się zdarzyć, że pliki typu flash® cookies są instalowane, kiedy używana jest aplikacja Flash®. Prosimy zwrócić uwagę na politykę zarządzania plikami cookies typu Flash® na stronie dostawcy oprogramowania.

Pliki cookies do targetowania zdefiniowane przez strony trzecie takie jak reklamodawcy mogą być używane w celu wyświetlania reklam, które będą lepiej dopasowane do Użytkownika lub jego zainteresowań. Na przykład, Użytkownikowi może wyświetlać się reklama naszego produktu, kiedy odwiedzi inne witryny. Mogą być również używane w celu ograniczenia liczby wyświetleń reklamy oraz pomagać ocenić efektywność kampanii reklamowej. Takie znaczniki mogą również śledzić wizyty Użytkownika na innych stronach.

Co więcej, możemy wprowadzać nasze własne pliki cookies do mediów należących do stron trzecich, którzy są naszymi partnerami oraz którzy reklamują naszą markę lub nasze produkty. Takie znaczniki mają na celu przede wszystkim przedstawienie Użytkownikowi treści dostosowanej do jego zainteresowań jak również rejestrować wyświetlanie Strony, w tym naszych reklam.

Kontynuując przeglądanie naszej Strony Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies przez Stronę, zgodnie z opisem w tym rozdziale.

Zazwyczaj przeglądarki internetowe są skonfigurowane tak, by akceptować wszystkie pliki cookies. Oczywiście, można nie zgadzać się na ich użycie i odrzucać je lub usunąć je ze swojego Urządzenia. Dlatego też można usunąć je z Urządzenia z pomocą strony pomocy w używanej przeglądarce lub przez odrzucenie tych plików, przez dezaktywację opcji zapisywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki Urządzenia.

W celu modyfikacji tych ustawień, należy wejść w menu przeglądarki w „Opcje” lub „Preferencje”. Następujące hiperłącza dla najczęściej używanych przeglądarek mogą okazać się przydatne, aby dowiedzieć się więcej o tych ustawieniach. Można również użyć opcji „Pomocy” w przeglądarce, aby dowiedzieć się szczegółów.

"Użytkownicy mogą ograniczyć lub zablokować pliki cookies, a także je usunąć poprzez zmianę ustawień przeglądarki w zakładce prywatności lub poprzez zmianę ustawień danego programu. Kwestię ustawień plików cookies Użytkownicy mogą sprawdzić w sekcji pomocy w swojej przeglądarce. W takiej sytuacji Użytkownicy mogą jednak nie mieć dostępu do wybranych obszarów Strony. Ponownie może również zostać wyświetlony komunikat z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczanie tych plików na urządzeniu Użytkownika. Użytkownik powinien pamiętać, że jeżeli używa innych Urządzeń w różnych lokalizacjach, powinien upewnić się, że każda przeglądarka jest prawidłowo skonfigurowana zgodnie z jego preferencjami ustawień cookie."

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące plików cookies prosimy kierować na dane teleadresowe PFM.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych ogólnych warunków użytkowania straci ważność lub gdyby zawierało ono luki, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a nieważne postanowienia lub ich część zostaną zastąpione postanowieniami mającymi moc prawną i skutek ekonomiczny możliwie najbardziej zbliżony do zastępowanych.

Jeśli Użytkownik nie jest zadowolony z całości lub części tej Strony lub nie zgadza się z niniejszymi ogólnymi warunkami użytkowania, można temu zaradzić jedynie zaprzestając korzystania ze Strony.

Przeglądanie Strony lub jej ogólne użytkowanie wiąże się z koniecznością zapoznania się z niniejszymi ogólnymi warunkami użytkowania i ich całkowitą akceptacją.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ogólnych warunków użytkowania, jak również pytań lub uwag na temat działania Strony, Użytkownik może skontaktować się z PFM pisząc na adres: elgydium_pl@pierre-fabre.com

PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWE SĄDY 

Niniejsze ogólne warunki użytkowania podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim.

Jakiekolwiek spory i roszczenia z Użytkownikiem, wynikające z interpretacji lub implementacji niniejszych ogólnych warunków użytkowania, których nie można rozwiązać polubownie, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla pozwanego.

INFORMACJE PRAWNE 

Bezpieczeństwo stosowania: w celu powiadamiania nas o jakichkolwiek działaniach niepożądanych po zastosowaniu produktów marki PIERRE FABRE ORAL CARE®, prosimy o kontakt: (+48) 22 559 63 00